Số lượt truy cập
Thống kê: 164.984
Trong tháng: 23.165
Trong tuần: 5.052
Trong ngày: 281
Online: 62

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SKHCN ngày 09/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến một sô văn bản của Đảng và Nhà nước. Chiều ngày 23/7, Sở KH&CN tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số văn bản của Đảng và Nhà nước năm 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Ngọc Hoàng)

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở KH&CN, lãnh đạo các phòng, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị
(Ảnh: Ngọc Hoàng)

 

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được tuyên truyền phổ biến các nội dung, như: Chuyên đề năm 2020 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dưng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hê thống một cửa điện tử liên thông iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020; Tuyên truyền Cuộc vân động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”; Kế hoạch số  5409/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về truyền thông thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư…

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN phổ biến các văn bản
của Đảng và Nhà nước (Ảnh: Ngọc Hoàng)

 

Qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập các nghị quyết phù hợp hiệu quả, sinh hoạt chuyên đề năm 2020; Gắn học tập nội dung và làm theo Bác với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy như: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức; và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Triển khai học tập, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và sinh hoạt chuyên đề năm 2020…

Theo Sở KH&CN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.