Số lượt truy cập
Thống kê: 69.579
Trong tháng: 27.267
Trong tuần: 5.906
Trong ngày: 303
Online: 96

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẮK LẮK
~~~  oOo  ~~~

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

  1. Phòng Kế hoạch  - Tổng hợp
  2. Phòng Thông tin và Thống kê KH&CN
  3. Phòng Tin học và Cơ sở dữ liệu

1.      PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

Trưởng phòng

Đỗ Bích Phượng

1. Ngày tháng năm sinh: 06/06/1984

2. Quê quán: Quảng Ngãi

3. Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

4. Học vị: Cử nhân

5. Ngạch công chức: Viên chức

6. Trình độ: Chuyên môn: CN Kế toán; Ngoại ngữ: B Anh văn

7. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 – 101

Viên chức

Trần Thị Định

1. Ngày tháng năm sinh: 13/11/1986

2. Quê quán: Nam Định

3. Chức vụ: Văn thư

4. Học vị: Cử nhân

5. Ngạch công chức: Viên chức

6. Trình độ: Trung cấp Thư viện Thông tin; Ngọai ngữ: A Anh văn

7. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 - 101

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp là phòng chuyên môn của Trung tâm, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác hành chính – tổng hợp và công tác tài chính – kế toán của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện 1 số nội dung sau:

- Xây dựng quy chế, quy định của đơn vị và quản lý việc thực hiện;

- Tổng hợp báo cáo, xây dựng kế hoạch định kỳ (theo tháng, quý, năm);

- Tổ chức, hướng dẫn triển khai kế hoạch chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các phòng và phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ của đơn vị;

- Định kỳ tổ chức đánh giá các hoạt động của các phòng ban (tháng, quý, năm);

- Kiểm tra, tổng hợp các văn bản, hồ sơ (về thể thức văn bản và nội dung chính) do các phòng chuyên môn tham mưu trước khi trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt;

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo đúng nghiệp vụ, quy định của đơn vị sự nghiệp;

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị;

- Theo dõi công tác tổ chức cán bộ, biên chế, tiền lương, các chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm;

- Lập dự toán thu – chi hàng năm của Trung tâm và phân khai kinh phí hoạt động cho các phòng chuyên môn của đơn vị;

- Thực hiện công tác tài chính – kế toán của Trung tâm;

- Thực hiện công tác quản lý tài sản của Trung tâm theo sự phân cấp và quy định của Nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 271 QĐ-SKHCN, ngày 24/11/2015)

2.      PHÒNG THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

 Trưởng phòng

Lê Thị Ngọc Hương ( PGĐ kiêm nhiệm )

1. Ngày tháng năm sinh: 01/12/1978

2. Quê quán: Quảng Ngãi

3. Chức vụ: Trưởng Phòng (Phó Giám đốc kiêm nhiệm)

4. Học vị: Cử nhân

5. Ngạch công chức: Viên chức

6. Trình độ: Chuyên môn: CN Văn học; Ngọai ngữ: B Anh văn

7. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 - 104

Viên chức

Lương Minh Hồng

1. Ngày tháng năm sinh: 21/12/1980

2. Quê quán: Thanh Hóa

3. Chức vụ: Chuyên viên

4. Học vị: Cử nhân

5. Ngạch công chức: Viên chức

6. Trình độ: Chuyên môn: CN Xã hội học; Ngọai ngữ: B Anh văn

7. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 - 105

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Thông tin và Thống kê KH&CN là phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm, có chức năng tham mưu giúp việc về các lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Nhiệm vụ 

Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện công tác truyền thông KH&CN: xây dựng chuyên mục KH&CN phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh; Xuất bản các ấn phẩm Thông tin KH&CN, bản tin KH&CN phục vụ nông thôn hoặc chuyên san và các ấn phẩm khác theo yêu cầu;

- Thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đồng thời thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các thông tin, tư liệu về KH&CN trong tỉnh và các địa phương khác nhằm tạo lập một nguồn cơ sở dữ liệu KH&CN có hệ thống để tuyên truyền, quảng bá cho các vùng trong tỉnh;

- Phối hợp với các nhà khoa học, các đơn vị tổ chức giới thiệu thành tựu KH&CN và các kết quả thực hiện dự án, đề tài có kết quả vào sản xuất và đời sống;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN tại địa phương; tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về KH&CN tại địa phương;

- Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác;

- Phối hợp triển khai thực hiện các dịch vụ về khai thác thông tin KH&CN với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm theo yêu cầu;

- Đề xuất và tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài thuộc lĩnh vực thông tin KH&CN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Giám đốc Trung tâm giao.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 271 QĐ-SKHCN, ngày 24/11/2015)

3.      PHÒNG TIN HỌC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

Trưởng phòng

Trần Thanh Minh

1. Ngày tháng năm sinh: 10/10/1982     

2. Quê quán: Bình Dương

3. Chức vụ: Trưởng Phòng Tin học và CSDL

4. Học vị: Cử nhân

5. Ngạch công chức: Viên chức

6. Trình độ: Chuyên môn: CN Tin học; Ngoại ngữ: B Anh văn

7. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 - 106

Viên chức

Phạm Ngọc Hoàng

1. Ngày tháng năm sinh: 31/05/1988 

2. Quê quán: Thanh Hóa

3. Chức vụ: Chuyên viên

4. Học vị: Cử nhân

5. Ngạch công chức: Viên chức

6. Trình độ: Chuyên môn: CN Tin học; Ngoại ngữ: B Anh văn

7. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 – 106

2.1. Chức năng

Phòng Tin học và Cơ sở dữ liệu là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm, có chức năng tham mưu, đề xuất ứng dụng và đào tạo tập huấn về công nghệ thông tin, số hoá nguồn cơ sở dữ liệu thông tin và thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một số nội dung sau:

- Quản lý website Cổng thông tin điện tử KH&CN của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk và quản lý hệ thống mạng máy tính và thiết bị tin học của Trung tâm; cập nhật và khai thác các phần mềm tra cứu thông tin KH&CN;

- Xây dựng mạng thông tin KH&CN của địa phương; Quản lý, khai thác và phát triển các Điểm thông tin KH&CN của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

- Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu thông tin và thống kê KH&CN của địa phương; Phối hợp tổ chức và phát triển công tác thư viện điện tử, và tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN;

- Tham gia tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, chợ công nghệ - thiết bị, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng internet và các dịch vụ về công nghệ thông tin và thông tin KH&CN và một số lĩnh vực khác có liên quan theo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 271 QĐ-SKHCN, ngày 24/11/2015)