Số lượt truy cập
Thống kê: 69.552
Trong tháng: 27.267
Trong tuần: 5.906
Trong ngày: 256
Online: 111

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẮK LẮK

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; thực hiện chuyên mục khoa học và công nghệ phát trên sóng phát thanh, truyền hình địa phương; xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ, bản tin khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn, hoặc chuyên san và các ấn phẩm khác theo yêu cầu...;

b) Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

c) Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, cở sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, quản lý, khai thác và phát triển điểm thông tin khoa học và công nghệ của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

d) Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu trữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

đ) Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;

g) Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;

h) Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

i) Tham gia tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, chợ công nghệ - thiết bị, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng internet;

k) Quản lý Website Cổng thông tin điện tử khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk;

l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ gồm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, các viên chức và hợp đồng lao động thuộc 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

1) Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

2) Phòng Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

3) Phòng Tin học và Cơ sở dữ liệu.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định hiện hành.

Trung tâm xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Theo Quyết định Số 235/QĐ-SKHCN ngày 24/09/2015