Số lượt truy cập
Thống kê: 45.926
Trong tháng: 28.960
Trong tuần: 6.372
Trong ngày: 815
Online: 70

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẮK LẮK
~~~  oOo  ~~~

BAN GIÁM ĐỐC

1. GIÁM ĐỐC
Phạm Thanh Liêm 1. Họ và tên: PHẠM THANH LIÊM
2. Ngày tháng năm sinh: 15-8-1958   
3. Quê quán: tỉnh Hà Nam
4. Chức vụ: Giám đốc
5. Học vị: Thạc sỹ
6. Ngạch công chức: Chuyên viên chính
7. Trình độ:
  - Chuyên môn: Nông học
  - Ngọai ngữ: Bằng B Anh văn
  - Chính trị: Lý luận Cao cấp
  - Tin học: Văn phòng
 
8. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 - 102
 
2. PHÓ GIÁM ĐỐC
   Trần Cát Lâm 1. Họ và tên: TRẦN CÁT LÂM
2. Ngày tháng năm sinh: 13-03-1972
3. Quê quán: Quảng Ngãi
4. Chức vụ: Phó Giám đốc
5. Học vị: Thạc sỹ
6. Ngạch công chức: Chuyên viên
7. Trình độ:
  - Chuyên môn: CNTT
  - Ngọai ngữ: B Anh văn
  - Chính trị:
  - Tin học: Thạc sỹ
  8. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 - 103
   
3. PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Ngọc Hương 1. Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG
2. Ngày tháng năm sinh: 01-12-1978
3. Quê quán: Quảng Ngãi
4. Chức vụ: Phó Giám đốc
5. Học vị: Cử nhân
6. Ngạch công chức: Chuyên viên
7. Trình độ:
  - Chuyên môn: Văn học
  - Ngọai ngữ: B Anh văn
  - Chính trị:
  - Tin học: A
  8. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 - 104