Số lượt truy cập
Thống kê: 69.561
Trong tháng: 27.267
Trong tuần: 5.906
Trong ngày: 272
Online: 89

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẮK LẮK
~~~  oOo  ~~~

BAN GIÁM ĐỐC

1. PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
   Trần Cát Lâm 1. Họ và tên: TRẦN CÁT LÂM
2. Ngày tháng năm sinh: 13-03-1972
3. Quê quán: Quảng Ngãi
4. Chức vụ: Phó Giám đốc
5. Học vị: Thạc sỹ
6. Ngạch công chức: Chuyên viên
7. Trình độ:
  - Chuyên môn: CNTT
  - Ngọai ngữ: B Anh văn
  - Chính trị:
  - Tin học: Thạc sỹ
  8. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 - 103
   
2. PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Ngọc Hương 1. Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG
2. Ngày tháng năm sinh: 01-12-1978
3. Quê quán: Quảng Ngãi
4. Chức vụ: Phó Giám đốc
5. Học vị: Cử nhân
6. Ngạch công chức: Chuyên viên
7. Trình độ:
  - Chuyên môn: Văn học
  - Ngọai ngữ: B Anh văn
  - Chính trị:
  - Tin học: A
  8. Điện thoại cơ quan: 02623.950689 - 104