Số lượt truy cập
Thống kê: 128.831
Trong tháng: 4.232
Trong tuần: 996
Trong ngày: 74
Online: 44

Xây dựng mô hình trồng giống Lạc L27, L20 và L23 năng suất cao tại huyện Krông Bông

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: Cử nhân Nguyễn Văn Nguyên
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Bông
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 12/2019
7 Đến tháng/năm: 12/2020
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu