Số lượt truy cập
Thống kê: 84.038
Trong tháng: 19.000
Trong tuần: 4.663
Trong ngày: 68
Online: 29

Nghiên cứu trồng thử nghiệm và sản xuất thực phẩm chức năng từ cây Dành dành (Gardenia jasminoides Ellis) tại Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Hoàng Ngọc Anh
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 10/2019
7 Đến tháng/năm: 12/2021
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu