Số lượt truy cập
Thống kê: 81.867
Trong tháng: 26.114
Trong tuần: 4.772
Trong ngày: 386
Online: 59

Xây dựng mô hình chăn nuôi Dê Bách Thảo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Điện
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Trường Đại học Tây Nguyên
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 9/2019
7 Đến tháng/năm: 3/2021
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu