Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 06/2021 - Ứng dụng KH&CN vào việc sản xuất cây giống rau trong nhà màng tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk