Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 06/2019 - Một số kết quả xây dựng mô hình nuôi gà lai chọi tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk