Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 06/2018 - Một số kết quả đạt được của Đề tài xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất nấm linh chi, nấm Mèo, nấm rơm tại huyện Ea H'leo tỉnh Đắk Lắk