Số lượt truy cập
Thống kê: 445.425
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 639
Online: 101

I. Điều khoản sử dụng

1. Để sử dụng Website Hệ thống Cơ sở dữ liệu thông tin Khoa học và công nghệ (KH&CN), Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận và quy định này, bằng bất cứ phương tiện nào (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet).

2. Website Hệ thống Cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN sẽ không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng.

3. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

II. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

1. Quyền của người sử dụng:

1.1. Quyền được tự do tạo lập tài khoản để chia sẻ trao đổi thông tin về KH&CN trên mạng này để cùng nhau trao đổi, học tập.

1.2.Quyền được bảo mật thông tin tài khoản; Quyền được khai thác thông tin cung cấp trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng.

1.3. Quyền được đưa các tư liệu, hình ảnh, film, flash, ý kiến... gửi vào CSDL nhưng không quá 20MB và phải đảm bảo:

 • Tư liệu gửi lên phải có nội dung phù hợp và gửi đúng vào các chuyên mục có sẵn trong thư viện
 • Nếu bằng Tiếng Việt, phải là Tiếng Việt có dấu (Thư viện sử dụng bảng mã Tiếng Việt Unicode. Bạn nên xem thêm hướng dẫn trong phần Trợ giúp),
 • Tên tư liệu phải ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với phần nội dung của tư liệu,
 • Từ khóa của tư liệu phải ngắn gọn, phù hợp với nội dung của tư liệu,
 • Nguồn gốc của tư liệu nếu có thì phải ghi đầy đủ, chính xác,
 • Ý kiến gửi lên phải có nội dung rõ ràng, mang tính xây dựng.

1.4. Quyền được gửi, xem, sửa, xoá các bài gửi, ý kiến của mình của mình trong Thư viện thông tin KH&CN

1.5. Quyền được yêu cầu ban quản trị tiến hành các biện pháp xác mình thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại website này.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng

2.1.Tuân thủ Điều khoản sử dụng, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tư liệu, ý kiến của mình đã gửi, truyền đưa, phát tán thông tin do mình thiết lập. Website Cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung tư liệu (hình ảnh, film, flash, ý kiến... do thành viên gửi lên, mà những người Quản trị và điều hành chỉ cố gắng ngăn chặn trong giới hạn cho phép. Những tài liệu, ý kiến không đúng quy định (nếu được phát hiện) sẽ bị biên tập lại hoặc xóa, tác giả của chúng sẽ bị cảnh cáo hoặc xóa khỏi danh sách thành viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2.2. Không được đưa tư liệu hình ảnh, film, flash, ý kiến... có các đặc điểm sau:

 • Toàn bộ phần tên tư liệu (hoặc nội dung phần mô tả) bằng CHỮ IN HOA hoặc chứa nhiều chữ với size lớn, in đậm, màu mè (vì sẽ gây phản cảm, khó chịu cho người đọc)
 • Mang tính phản giáo dục, không lành mạnh, vi phạm pháp luật (bêu xấu, vu khống, đồi truỵ, dùng từ thô tục...)
 • Đi lạc chuyên mục, gửi tư liệu trùng lặp hàng loạt, không có ý nghĩa,
 • Câu điểm tính tích cực upload và download dưới bất kỳ hình thức nào,
 • Gây ảnh hưởng xấu đến người khác, đến hoạt động chung thư viện.

2.3. Người sử dụng  phải bảo quản mật khẩu truy cập của mình và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả hoạt động trên Thư viện KH&CN bằng tài khoản truy cập của bạn

2.4. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật hiện hành.