Số lượt truy cập
Thống kê: 425.477
Trong tháng: 73.750
Trong tuần: 25.632
Trong ngày: 764
Online: 119

TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK
~~~  oOo  ~~~

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

Trưởng Phòng

Võ Hoàng Tùng

1. Ngày tháng năm sinh: 19/12/1978

2. Quê quán: Nghệ An

3. Chức vụ: Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp

4. Trình độ Chuyên môn: CN Quản trị Kinh doanh;

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 106

 

 

Phó Trưởng phòng

Kiêm Phụ trách Kế toán

Đỗ Bích Phượng

1. Ngày tháng năm sinh: 06/06/1984

2. Quê quán: Quảng Ngãi

3. Chức vụ: Phó Trưởng phòng kiêm Phụ trách Kế toán

4. Trình độ Chuyên môn: CN Kế toán

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 104

 

 

Văn thư

Mai Thị Quỳnh Đồng

1. Ngày tháng năm sinh: 20/5/1990

2. Quê quán: Bình Định

3. Chức vụ: Văn thư

4. Trình độ chuyên môn: CĐ Việt Nam học

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 103

 

 

Nhân viên

Trần Thị Mỹ Dung

1. Ngày tháng năm sinh: 25/11/1996

2. Quê quán: Đắk Lắk

3. Chức vụ: Kế toán

4. Trình độ Chuyên môn: CN Kế toán

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 104

 

 

Nhân viên

Đinh Thị Sương

1. Ngày tháng năm sinh: 05/02/1985

2. Quê quán: Thừa Thiên Huế

3. Chức vụ: Nhân viên

4. Trình độ: 12/12

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 103

 

 

Nhân Viên

Lê Duy Hội

1. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1981

2. Quê quán: Ninh Bình

3. Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

4. Trình độ: 

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 103

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm có chức năng tổng hợp, điều phối hoạt động của Trung tâm theo chương trình, kế hoạch công tác, quản lý công tác văn bản, văn thư lưu trữ, tài chính, tài sản, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và công tác hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác hành chính

- Kiểm tra về thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Trung tâm;

- Chuẩn bị các nội dung, chương trình các buổi họp buổi làm việc, buổi khánh tiết, ghi biên bản, dự thảo thông báo, kết luận của lãnh đạo Trung tâm. Thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Trung tâm theo quy định;

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật của Trung tâm;

- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và đề xuất các biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các phòng trong Trung tâm.

2.2. Công tác tổng hợp

- Tổng hợp báo cáo, xây dựng kế hoạch định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm về tình hình hoạt động của Trung tâm; theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của Trung tâm;

- Xử lý, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác để Giám đốc Trung tâm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thông tin, ứng dụng khoa học và công nghệ;

- Tiếp nhận đề nghị của các phòng, đơn vị trình Giám đốcTrung tâm xem xét, giải quyết.

2.3. Công tác tổ chức cán bộ

- Xây dựng dự thảo các văn bản điều hành hoạt động nội bộ của đơn vị và trình Giám đốc Trung tâm ban hành;

- Dự thảo xây dựng kế hoạch biên chế, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của Trung tâm báo cáo Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức trong việc trả lương, các chế độ BHXH, BHYT, đào tạo, bồi dưỡng... theo quy định của pháp luật; đồng thời theo dõi, tổng hợp nhận xét đánh giá, phân loại cán bộ công chức hàng năm, kết quả thi đua, khen thưởng.

2.4. Công tác tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; tổ chức thực hiện việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo quy định;

- Thực hiện công tác quản lý tài sản, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật trang thiết bị văn phòng, đảm bảo các phương tiện đi công tác và các điều kiện làm việc cho viên chức và người lao động Trung tâm;

- Định kỳ tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản, tổng hợp đề xuất mua sắm, sửa chữa, thanh lý, hủy bỏ hoặc điều chuyển tài sản theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

2.5. Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác của Phòng và định kỳ bàn giao của lưu trữ vào kho Trung tâm; Quản lý, khai thác sử dụng máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn của phòng theo đúng quy định.

2.6. Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và đề xuất các biện pháp quản lý các hoạt động Trại Thực nghiệm Khoa học và Công nghệ.

2.7. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật trong chức năng, nhiệm vụ được giao; Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

2. PHÒNG NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

   

Trưởng Phòng

Y Lem Niê

1. Ngày tháng năm sinh: 25/01/1976

2. Quê quán: Đắk Lắk

3. Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiên cứu - Ứng dụng

4. Trình độ Chuyên môn: KS Trồng trọt

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 107

 

 

Nhân viên

Lê Xuân Hảo

1. Ngày tháng năm sinh: 08/06/1987

2. Quê quán: Thanh Hóa

3. Chức vụ: Nhân viên

4. Trình độ chuyên môn: Th.S sinh học thực nghiệm

5Điện thoại cơ quan: 

Điểm tư vấn KH&CN: 0262.3724.999

 

 

Nhân Viên

Bùi Văn Hữu

1. Ngày tháng năm sinh: 15/10/2000

2. Quê quán: Bình Định

3. Chức vụ: Nhân viên

4. Trình độ Chuyên môn: CN. Công nghệ Sinh học

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 107

   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Phòng Nghiên cứu - Ứng dụng là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm có chức năng tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trung tâm.

2.2. Xây dựng và cung cấp dữ liệu về công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

2.3. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

2.4. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới.

2.5. Phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.6. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

2.7. Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác của Phòng; Quản lý, khai thác sử dụng máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn của phòng theo quy định.

2.8. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

3. PHÒNG THÔNG TIN - CƠ SỞ DỮ LIỆU

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

   

Viên chức

Trần Thị Định

1. Ngày tháng năm sinh: 13/11/1986 

2. Quê quán: Nam Định

3. Chức vụ: Viên chức

4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện Thông tin

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 – 105

 

 

Viên chức

Phạm Ngọc Hoàng

1. Ngày tháng năm sinh: 13/11/1988

2. Quê quán: Thanh Hóa

3. Chức vụ: Viên chức

4. Trình độ chuyên môn: CN Tin học

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 105

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 
1. Chức năng

Phòng Thông tin - Cơ sở dữ liệu là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm có chức năng thông tin và thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ, biên tập và cập nhật thông tin trang điện tử, quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác thông tin khoa học và công nghệ

- Xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương;

-  Xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Xây dựng chuyên mục khoa học và công nghệ phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh;

-Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định;

- Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

- Khai thác, tra cứu và cung cấp các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài để phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác cho các chương trình, đề án quan trọng của địa phương, phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

-Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2.2. Công tác tin học và cơ sở dữ liệu

   -Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất;

- Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại địa phương. Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích hợp hệ thống dữ liệu và thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực như: giáo dục, nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá... và chia sẻ công khai trên Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng;

- Thiết lập, triển khai và kết nối Mạng VinaREN, các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quản lý cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh;

- Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; bổ sung sách, báo, tài liệu dưới các hình thức như mua, tặng, trao đổi; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, quản lý điểm thông tin khoa học và công nghệ của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia Liên hợp Thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công nghệ.

2.3. Công tác Thống kê khoa học và công nghệ

- Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ tại địa phương;

- Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ thuộc Chương trình điều tra thông kê quốc gia và ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa phương; tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương; tổng hợp, xử lý, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương; phổ biến, công bố kết quả điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.

2.4. Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác của phòng; Quản lý, khai thác sử dụng máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn của phòngtheo quy định.

2.5. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

4. PHÒNG TƯ VẤN - DỊCH VỤ KH&CN

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

   

Phụ trách Phòng

Nguyễn Bảo Trung

1. Ngày tháng năm sinh: 18/09/1981

2. Quê quán: Quảng Ngãi

3. Chức vụ: Phụ trách Phòng Tư vấn - Dịch vụ KH&CN

4. Trình độ Chuyên môn: CN Bảo vệ Thực vật;

5Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 108

Điểm tư vấn KH&CN: 0262.3724.999

   

Viên chức

Vũ THị Hà

1. Ngày tháng năm sinh: 04/6/1989

2. Quê quán: Nam Định

3. Chức vụ: Viên chức

4. Trình độ Chuyên môn: ThS. Sinh học thực nghiệm

5Điện thoại cơ quan: 0262.3726.999 - 108

Điểm tư vấn KH&CN: 0262.3724.999

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Phòng Tư vấn - Dịch vụ Khoa học và Công nghệ là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm có chức năng tư vấn và cung cấp dịch vụ hoạt động khoa học và công nghệ, cung cấp sản phẩm khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất đời sống; tổ chức hoạt động kết nối cung cầu công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tư vấn khoa học và công nghệ

- Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tư vấn ứng dụng, chuyển giao và hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest), các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;

- Thực hiện tư vấn hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

2.2. Công tác dịch vụ khoa học và công nghệ

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ, triển lãm giới thiệu quảng bá công nghệ và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của xã hội;

- Tổ chức tập huấn và đào tạo nhân lực theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn;

- Triển khai các dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu chứng nhận, tiêu chuẩn sản xuất.

2.3. Công tác kết nối cung - cầu công nghệ

- Tham gia các hoạt động, sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ thường niên;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động trình diễn, trưng bày, giới thiệu các công nghệ, thiết bị, sản phẩm khoa học và công nghệ tại gian hàng;

- Tổ chức các hoạt động tư vấn trực tiếp, trực tuyến đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về công nghệ;

- Thực hiện công tác điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về nhu cầu công nghệ, nguồn cung công nghệ, chuyên gia công nghệ, các kết quả nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương và cung cấp cơ sở dữ liệu cho Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

2.5. Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác của phòng; Quản lý, khai thác sử dụng máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn của phòngtheo quy định.

2.6. Phối hợp với các phòng, đơn vị của Trung tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

5. TRẠI THỰC NGHIỆM KH&CN

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

   

Nhân viên

Nguyễn Bình Doãn

1. Ngày tháng năm sinh: 12/12/1976

2. Quê quán: Thái Bình

3. Chức vụ: Nhân viên

4. Trình độ Chuyên môn: ThS. Khoa học cây trồng

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3724.999

 

 

 

 

Nhân viên

Đinh Lan Trinh

1. Ngày tháng năm sinh: 12/01/2000

2. Quê quán: Nghệ An

3. Chức vụ: Nhân viên

4. Trình độ Chuyên môn: CN. Công nghệ Sinh học

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3724.999

 

 

Nhân viên

Dương Đức Tý

1. Ngày tháng năm sinh: 10/12/1978

2. Quê quán: Quảng Bình

3. Chức vụ: Bảo vệ Trại Thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk

4. Trình độ: 10/12

5. Điện thoại cơ quan: 0262.3724.999

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Trại Thực nghiệm Khoa học và Công nghệ là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm có chức năng triển khai hoạt động thực nghiệm khoa học và công nghệ; sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm; quản lý, vận hành các Trại Thực nghiệm Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ 

2.1. Công tác thực nghiệm, khảo nghiệm

- Tổ chức các hoạt động thực nghiệm khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn gen, lĩnh vực sản xuất nông nghệp, lĩnh vực chế biến bảo quản;

- Tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, chế phẩm sinh học, phân bón phù hợp với điều kiện địa phương;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng.

2.2. Công tác sản xuất thử nghiệm, cung ứng sản phẩm

- Tổ chức sản xuất thử nghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ; cung ứng các sản phẩm đư ợc sản xuất;

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyên giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;

- Xây dựng vườn nhân, vườn ươm cây giống phục vụ công tác nghiên cứu, lưu giữ, bảo tồn, phục tráng, cải tạo, phát triển giống.

2.3. Quản lý, khai thác sử dụng máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn của Trại Thực nghiệm; Hồ sơ, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác của Trại Thực nghiệm và định kỳ bàn giao để lưu trữ vào kho Trung tâm.

2.4. Phối hợp với các phòng, đơn vị của Trung tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.