Số lượt truy cập
Thống kê: 425.467
Trong tháng: 73.750
Trong tuần: 25.632
Trong ngày: 745
Online: 134

TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK
~~~  oOo  ~~~

BAN GIÁM ĐỐC

1. GIÁM ĐỐC

Trần Cát Lâm

1. Họ và tên: LÊ ĐĂNG PHA
2. Chức vụ: Giám đốc
3. Học vị: Thạc sỹ
4. Chuyên ngành: Sinh học
5. Điện thoại cơ quan: 02623.725999
   
2. PHÓ GIÁM ĐỐC
  Trần Cát Lâm 1. Họ và tên: TRẦN CÁT LÂM
2. Chức vụ: Phó Giám đốc
3. Học vị: Thạc sỹ
4. Chuyên ngành: CNTT
5. Điện thoại cơ quan: 02623.726999 - 101
   
3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Cát Lâm
1. Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG
2. Chức vụ: Phó Giám đốc
3. Học vị: Thạc sỹ
4. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
5. Điện thoại cơ quan: 02623.726999 - 102