Số lượt truy cập
Thống kê: 445.386
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 511
Online: 69

Lịch sử công đoàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1975 - 2008

1 Tóm tắt nội dung:
Nhóm thực hiện nghiên cứu làm rõ về tổ chức Công đoàn từ ngày đất nước thống nhất đến năm 2008 (kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Tiền Giang lần thứ VII); về các phong trào thi đua được Công đoàn tỉnh phát động từ 1975 - 2008, những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, kết quả của các phong trào và ảnh hưởng của nó đến sự cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, viên chức và người lao động; về mối quan hệ mật thiết của giai cấp công nhân và nông dân trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội; đúc kết những bài học kinh nghiệm về hoạt động Công đoàn, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và nhân rộng những thắng lợi từ các phong trào đó. Đề tài đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, lao động sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao cho công nhân, viên chức, lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa; làm cơ sở cho việc nghiên cứu lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động của các huyện, thành, thị, các cơ quan trong tỉnh.
2 Chủ nhiệm đề tài: CN. Trương Văn Hiền và ThS. Lê Ái Siêm
3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
4 Nơi bảo vệ: Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang
5 Nguồn cung cấp:
6 Thời gian bắt đầu: 2010
7 Thời gian kết thúc: 2012
8 Kết quả:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Địa phương: Tiền Giang
11 Mã số luận án: