Số lượt truy cập
Thống kê: 371.032
Trong tháng: 62.822
Trong tuần: 14.262
Trong ngày: 143
Online: 67

Nghiên cứu các giải pháp và công nghệ để lập kế hoạch sử dụng nước cho một số hồ chứa lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện kiến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Đặng Đình Đoan
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi miền trung và Tây Nguyên
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: Chi cục Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk
6 Từ tháng/năm: 04/2022
7 Đến tháng/năm: 12/2023
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án: