Số lượt truy cập
Thống kê: 371.014
Trong tháng: 62.822
Trong tuần: 14.262
Trong ngày: 120
Online: 62

Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana và Nấm Krông Ana

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: CN. Trần Phước Ku Ba
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Krông Ana; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana
6 Từ tháng/năm: 06/2022
7 Đến tháng/năm: 01/2023
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án: