Số lượt truy cập
Thống kê: 295.316
Trong năm: 720.191
Trong tháng: 51.118
Trong tuần: 7.447
Trong ngày: 155
Online: 69

Thực thi chính sách tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: ThS. ĐInh Thị Bích Thu
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 10/2021
7 Đến tháng/năm: 10/2022
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu