Số lượt truy cập
Thống kê: 295.342
Trong năm: 720.191
Trong tháng: 51.118
Trong tuần: 7.447
Trong ngày: 256
Online: 60

Thực trạng phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại tỉnh Đắk Lắk và kiến nghị giải pháp

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Dũng
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Viện Kinh Tế Việt Nam
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 03/2023
7 Đến tháng/năm: 10/2024
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu