Số lượt truy cập
Thống kê: 277.100
Trong năm: 664.938
Trong tháng: 52.311
Trong tuần: 14.447
Trong ngày: 814
Online: 101

Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi cá lăng nha trong lồng bè trên hồ chứa tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: KS. Lê Thị Quỳnh Nhung
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ea Kar
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: Trạm Khuyến Nông huyện Ea Kar; Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar
6 Từ tháng/năm: 04/2022
7 Đến tháng/năm: 12/2022
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu