Số lượt truy cập
Thống kê: 277.089
Trong năm: 664.938
Trong tháng: 52.311
Trong tuần: 14.447
Trong ngày: 773
Online: 63

Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình OCOP (One commune one product - Mỗi xã một sản phẩm) dựa vào nội lực cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: ThS. Châu Thị Minh Long
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Tây Nguyên
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: - Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk; Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk; Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk
6 Từ tháng/năm: 12/2020
7 Đến tháng/năm: 11/2022
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu