Số lượt truy cập
Thống kê: 229.752
Trong năm: 436.023
Trong tháng: 68.115
Trong tuần: 21.641
Trong ngày: 769
Online: 73

Nghiên cứu ứng dụng quy trình nhân nuôi và sản xuất nấm Trân Châu (Agrocybe aegerita) phù hợp với điều kiện Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: ThS. Lê Đăng Pha
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 5/2022
7 Đến tháng/năm: 12/2023
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu