Số lượt truy cập
Thống kê: 229.747
Trong năm: 436.023
Trong tháng: 68.115
Trong tuần: 21.641
Trong ngày: 752
Online: 58

Thu thập, đánh giá, bảo tồn và định hướng ứng dụng nguồn gen vi sinh vật bảo vệ thực vật (vi sinh vật gây hại và vi sinh vật có ích) trên cây ăn quả tại tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: ThS. Lê Đình Thao
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam).
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 4/2022
7 Đến tháng/năm: 12/2023
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu