Phim chuyên mục khác tỉnh Đak Lak (134)


Nâng cao vai trò của nông dân trong việc XK sầu riêng - Tưới nước tiết kiệm, giải pháp sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường (25.10.2022)