Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 12-2023: Tình hình triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk