Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 09/2023: Ứng dụng KH&CN trồng và chế biến ngô sinh khối làm thức ăn phục vụ cho phát triển chăn nuôi đại gia súc tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk