Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 07/2023: Mô hình nuôi cá Lăng nha trong lồng bè trên hồ chứa tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk