Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 10-2022: Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại Trung tâm Thông tin - ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk