Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 09-2022: Một số kết quả xây dựng mô hình ứng dụng KHKT trồng dưa lưới trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP tại trại thực nghiệm KH&CN tỉnh Đắk Lắk