Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 08-2022: Xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo an toàn, bền vững theo chuỗi giá trị tại tỉnh Đắk Lắk