Số lượt truy cập
Thống kê: 445.444
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 670
Online: 110

Xây dựng mô hình quản lý chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng hướng tới phát triển bền vững gắn với giảm nghèo trên địa bàn tỉnh


Tỉnh/thành phố cung cấp phiếu/thông tin:    Đắk Lắk

1 Tên Báo cáo KQNC *: Xây dựng mô hình quản lý chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng hướng tới phát triển bền vững gắn với giảm nghèo trên địa bàn tỉnh
2 Cấp quản lý đề tài *: Tỉnh/Thành phố
3 Mã số đề tài (nếu có): Thuộc Chương trình (nếu có):
4 Cơ quan chủ trì đề tài : Trường Đại học Tây Nguyên

Địa chỉ: Điện thoại: 0262 3853 274

5 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên
6 Chủ nhiệm đề tài *: TS. Nguyễn Thanh Trúc
7 Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu :

Họ và tên
Học hàm, học vị
Giới tính
Trần Trung Dũng
PGS.TS
Nam
Trần Ngọc Thanh
Tiến sĩ
Nam
Nguyễn Thanh Phương
Tiến sĩ
Nam
Phạm Văn Trường
Tiến sĩ
Nam
Vũ Trinh Vương
Thạc sĩ
Nữ
Nguyễn Văn Quang
Thạc sĩ
Nam
Tuyết Hoa Niê Kdăm
Tiến sĩ
Nữ
ThS. Vũ Thanh Sơn Tùng
Thạc sĩ
Nam
H’ Loat Knul
Thạc sĩ
Nữ
Y Jônh Byă
Thạc sĩ
Nam
H Uyên Niê
Thạc sĩ
Nữ
Lưu Minh Tuấn
Thạc sĩ
Nam
Trần Phương Hạnh Niê Kdăm
Cử nhân
Nữ
H Nasơrơ Niê
Cử nhân
Nữ
Nguyễn Trung Vương
Cử nhân
Nam
Phạm Văn Đức
Cử nhân
Nam

8

Mục tiêu của nhiệm vụ *:

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng làm cơ sở đề xuất giải pháp thúc đẩy quản lý hiệu quả liên kết chuỗi giá trị từ khâu trồng rừng, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại các sản phẩm gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để tạo việc làm, tăng thu nhập cho tất cả các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm gỗ, góp phần giảm nghèo và phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể:

 - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị và quản lý chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng.

 - Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất các sản phẩm gỗ rừng trồng và chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồnghướng tới phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 - Xây dựng mô hình quản lý chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng hướng tới phát triển rừng bền vững gắn với giảm nghèo trên địa bàn trong giai đoạn tới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 - Đề xuất các giải pháp phát triển mô hình quản lý chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng hướng tới phát triển rừng bền vững gắn với giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện *:

1. Xây dựng được quy chế và cam kết thực hiện

Đã xây dựng xong quy chế phối hợp giữa các tác nhân tham gia mô hình, tiến hành ký kết và cam kết thực hiện đầy đủ. Các tác nhân đã ký kết là:

- Hội nông dân xã Ea Trang đại diện có các nông hộ trồng rừng;

- HTX Lâm nghiệp Ea Trang: tổ chức cung cấp giống, vật tư đầu vào;

- Công ty TNHH MTV Khánh Dương: tổ chức thu mua gỗ rừng trồng.

2. Bộ hồ sơ quản lý rừng

Đã xây dựng xong bộ hồ sơ quản lý rừng với 5 biểu mẫu;

Đã hỗ trợ các chủ rừng xây dựng được 124 bộ hồ sơ.

3.  Nâng cao năng lực Hợp tác xã về cung cấp cây giống

Chuyển giao kỹ thuật ươm keo lai giâm hom cho HTX LN Ea Trang. HTX đã nắm được kỹ thuật về ươm keo lai dâm hom trên giá thể và xuất bán được 44.000 cây cho các thành viên. Hiện nay HTX đang tiếp tục ươm cây keo trên giá thể đáp ứng nhu cầu của các chủ rừng.

9 Thời gian thực hiện : 03/2022- 6/2024
10 Nơi viết BC : Đắk Lắk
11 Nơi lưu giữ báo cáo : VN- Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk
12 Các sản phẩm đăng ký lưu giữ*:

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử): 1 bộ

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy + bản điện tử): 1 bộ

- Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu: 1 bản

- Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bản giấy hoặc bản điện tử): 1 bản giấy

- Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các thành viên về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có, bản giấy hoặc bản điện tử): 1 bản giấy

- Tài liệu khác (nếu có): không có

13 Lĩnh vực nghiên cứu: KHOA HỌC XÃ HỘI
14 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 5/9/2024 7:00:00 PMNgày cấp đăng ký KQNC: 5/13/2024 7:00:00 PM
15 Số Giấy chứng nhận đăng ký KQNC*: 141/05/2024/ĐK-KQKHCN
16 Số Quyết định: 29/QĐ-TTƯDNgày Quyết định: 5/13/2024 7:00:00 PM