Số lượt truy cập
Thống kê: 445.344
Trong tháng: 79.800
Trong tuần: 15.864
Trong ngày: 411
Online: 80

Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk


Tỉnh/thành phố cung cấp phiếu/thông tin:    Đắk Lắk

1 Tên Báo cáo KQNC *: Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk
2 Cấp quản lý đề tài *: Tỉnh/Thành phố
3 Mã số đề tài (nếu có): Thuộc Chương trình (nếu có):
4 Cơ quan chủ trì đề tài : Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 1A Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐiện thoại: 0263 555 789

5 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lắk; Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn về phát triển.
6 Chủ nhiệm đề tài *: TS. Nguyễn Duy Thụy
7 Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu :

Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

Vũ Tiến Đức

Thạc sĩ

Nam

Hà Hữu Nga

Tiến sĩ

Nam

Lê Văn Nghĩa

Tiến sĩ

Nam

Trần Thị Hoàng Mai

Tiến sĩ

Nữ

Trương Thị Hạnh

Tiến sĩ

Nữ

Nguyễn Kim Toàn

Tiến sĩ

Nam

Lê Thị Hồng Gái

Thạc sĩ

Nữ

Nguyễn Hồng Quang

Thạc sĩ

Nam

Trần Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ

Nữ

Trần Thị Thanh Tuyến

Nghiên cứu sinh

Nữ

8

Mục tiêu của nhiệm vụ *:

Mục tiêu tổng quát:

Trên cơ sở nghiên cứu chính sách về sắp xếp, đổi mới, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường, đề xuất các giải pháp chính sách về sắp xếp, đổi mới, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá chính sách và thực tế triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến sắp xếp, đổi mới, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp và quản lý nguồn tài nguyên đất, rừng có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2003 tới nay (năm 2020);

- Làm rõ tác động của chính sách đối với chức năng, vai trò và thực tiễn hoạt động, hiệu quả của các công ty nông, lâm nghiệp trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh chung toàn vùng Tây Nguyên;

- Đề xuất quan điểm, định hướng chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả thực hiện *:

Với mục tiêu nghiên cứu chính sách về sắp xếp, đổi mới, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường, đề xuất các giải pháp chính sách về sắp xếp, đổi mới, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường, Đề tài “Nghiên cứu chính sách và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk” đã thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đạt được một số kết quả sau:

1. Đề xuất khung phân tích đánh giá chính sách, các tiêu chí đánh giá chính sách liên quan đến đổi mới, sắp xếp, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp và quản lý nguồn tài nguyên đất, rừng có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; khung phân tích các bên liên quan chủ chốt (chính quyền các cấp; lãnh đạo các nông, lâm trường; lãnh đạo các công ty nông, lâm nghiệp); các bên liên quan chủ yếu (các cán bộ công nhân viên nông, lâm trường, các cộng đồng dân cư, các nhóm dân tộc thiểu số liên quan), và các bên liên quan thứ yếu (các bên hoạch định chính sách; các cá nhân, doanh nghiệp, công ty, tổ chức trung gian có quyền lợi liên quan) trong việc thực hiện các chính sách nói trên.

Các khía cạnh chính sách được tập trung phân tích bao gồm: Bối cảnh ra đời chính sách; Đòi hỏi của thực tiễn; Định hướng, mục tiêu của chính sách; Tính hiệu lực, khả thi, hiệu quả và công bằng của chính sách; Các giải pháp đã được đưa ra để thực hiện chính sách. Từ kết quả đánh giá tác động của chính sách tới hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp và quản lý tài nguyên đất, rừng có nguồn gốc từ nông, lâm trường, xây dựng các về quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách và triển khai thực hiện chính sách trên thực tế.

2. Nhóm nghiên cứu Đề tài đã nghiên cứu tài liệu thứ cấp và khảo sát thực tiễn, xử lý các thông tin thu thập được về thực hiện chính sách đổi mới, sắp xếp, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp và quản lý nguồn tài nguyên đất, rừng có nguồn gốc từ các nông, lâm trường theo khung phân tích đề xuất trên và nghiên cứu hiện trạng hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đề tài cũng đã đánh giá tác động của chính sách sắp xếp, đổi mới đến tổ chức, hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm  nghiệp, đến quản lý nguồn tài nguyên đất, rừng; nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các công ty này trong thực hiện chính sách và trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó xác định việc hoàn thiện chính sách để các công ty nông, lâm nghiệp hoạt động hiệu quả, giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp, quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, rừng là nhu cầu cấp bách.

3. Đề tài đã kiến nghị một số quan điểm, định hướng hoàn thiện chính sách, đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách (về cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp) và giải pháp tổ chức thực hiện các chính sách sắp xếp, đổi mới, điều hành các công ty nông, lâm nghiệp.

Các giải pháp hoàn thiện chính sách nhắm tới mục tiêu: Phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất và rừng; tăng cường liên kết trong sản xuất kinh doanh và ứng dụng công nghệ cao; giải quyết được những mâu thuẫn nội tại của vùng (mâu thuẫn trước mắt và lâu dài, giữa phát triển nông nghiệp với phát triển lâm nghiệp; mâu thuẫn lợi ích giữa công ty với hộ gia đình nhận khoán trong sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng và tài nguyên rừng; mâu thuẫn giữa sử dụng rừng với bảo vệ và phát triển rừng). Cùng với đó là hướng doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh và phải tự chịu trách nhiệm về tổ chức và kết quả hoạt động của mình.

9 Thời gian thực hiện : 08/2020- 05/2023
10 Nơi viết BC : Đắk Lắk
11 Nơi lưu giữ báo cáo : VN- Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Đắk Lắk
12 Các sản phẩm đăng ký lưu giữ*:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử): 01 quyển báo cáo toàn văn + 01 báo cáo tóm tắt

2. Phụ lục (quyển + bản điện tử):

3. Bản đồ (quyển, tờ):

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc):

6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử):

7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử):

8. Khác: Phụ lục: Tổng hợp số liệu điều tra; Bảng hỏi định lượng; Bảng hỏi định lượng và thảo luận nhóm; 

13 Lĩnh vực nghiên cứu: KHOA HỌC XÃ HỘI
14 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 5/17/2023 7:00:00 PMNgày cấp đăng ký KQNC: 5/23/2023 7:00:00 PM
15 Số Giấy chứng nhận đăng ký KQNC*: 126/13/2023/ĐK-KQKHCN
16 Số Quyết định: 43/QĐ-TTƯDNgày Quyết định: 5/23/2023 7:00:00 PM

Báo cáo tóm tắt: Xem file đính kèm

File đính kèm khác (file rar): Tải về