Số lượt truy cập
Thống kê: 49.101
Trong tháng: 19.911
Trong tuần: 3.564
Trong ngày: 18
Online: 84

“Xây dựng và thực hiện quản lý chất lượng sức khỏe dựa trên quản lý chất lượng toàn diện (TQM), ISO 9001:2008, cải tiến chất lượng liên tục, kiểm tra đánh giá chất lượng và đảm bảo chất lượng trong hệ thống bệnh viện thành phố Cần Thơ”.

1 Tóm tắt nội dung:
từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2012, Ban chủ nhiệm đã xây dựng qui trình quản lý chất lượng chăm sóc sức khỏe; thiết kế qui trình quản lý chuẩn về cơ sơ hạ tầng con người, chế độ chức trách, chăm sóc bệnh; thực hành hệ thống quản lý chất lượng; cải thiện chất lượng căn bản; đánh giá các hoạt động hiện tại để tìm nội dung cần cải thiện; hoàn thiện hồ sơ và thủ tục đánh giá ISO 9001:2008, được Trung tâm chứng nhận Quacert cấp giấy chứng nhận.
2 Chủ nhiệm đề tài: TS.BS Lê Hoàng Sơn,
3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
4 Nơi bảo vệ: Bệnh viện nhi đồng tỉnh Cần Thơ
5 Nguồn cung cấp:
6 Thời gian bắt đầu: 5/2011
7 Thời gian kết thúc: 12/2012
8 Kết quả:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Địa phương: Cần Thơ
11 Mã số luận án: