Số lượt truy cập
Thống kê: 129.517
Trong tháng: 4.037
Trong tuần: 638
Trong ngày: 44
Online: 65

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thực trạng và giải pháp

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Bích Thu
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Học Viện Dân tộc
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk
6 Từ tháng/năm:
7 Đến tháng/năm:
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu