Số lượt truy cập
Thống kê: 129.525
Trong tháng: 4.037
Trong tuần: 638
Trong ngày: 52
Online: 53

Nghiên cứu đề xuất chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Từ
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu khoa học hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk; Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
6 Từ tháng/năm: 11/2018
7 Đến tháng/năm: 11/2020
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu