Số lượt truy cập
Thống kê: 144.742
Trong tháng: 5.118
Trong tuần: 1.185
Trong ngày: 29
Online: 72

Xây dựng mô hình nuôi vịt kiêm dụng PT trên đệm lót sinh học tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Nam
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đắk Lắk
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 9/2019
7 Đến tháng/năm: 3/2021
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu