Số lượt truy cập
Thống kê: 114.795
Trong tháng: 4.156
Trong tuần: 1.056
Trong ngày: 100
Online: 86

Ứng dụng kỹ thuật để nhân giống Gà Tò trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: ThS. Lê Nữ Hòa
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 9/2019
7 Đến tháng/năm: 3/2021
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu