Số lượt truy cập
Thống kê: 104.942
Trong tháng: 5.975
Trong tuần: 1.159
Trong ngày: 86
Online: 107

Nghiên cứu đổi mới quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra ở tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Nghĩa
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 9/2016
7 Đến tháng/năm: 1/2019
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu