Số lượt truy cập
Thống kê: 104.943
Trong tháng: 5.975
Trong tuần: 1.159
Trong ngày: 87
Online: 129

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Mai Thanh Cúc
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 8/2017
7 Đến tháng/năm: 7/2019
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu