Số lượt truy cập
Thống kê: 104.955
Trong tháng: 5.975
Trong tuần: 1.159
Trong ngày: 99
Online: 122

Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 10/2017
7 Đến tháng/năm: 10/2019
8 Sản phẩm KH&CN:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu