Số lượt truy cập
Thống kê: 97.869
Trong tháng: 4.505
Trong tuần: 1.321
Trong ngày: 62
Online: 146

Thực trạng, giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên ở các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: Lê Năng Hảo
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 12/2019
7 Đến tháng/năm: 12/2020
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu