Số lượt truy cập
Thống kê: 87.202
Trong tháng: 20.032
Trong tuần: 314
Trong ngày: 11
Online: 52

Ứng dụng đồng vị rơi lắng đánh giá xói mòn trên đất sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: PGS.TS. Trình Công Tư
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 11/2019
7 Đến tháng/năm: 11/2021
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu