Số lượt truy cập
Thống kê: 87.223
Trong tháng: 20.032
Trong tuần: 314
Trong ngày: 32
Online: 34

Xây dựng mô hình trồng hoa cúc sử dụng hệ thống điện chiếu sáng và tưới phun tự động tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

1 Nội dung nghiên cứu chính:
2 Chủ trì/Chủ nhiệm: KS. Khăm Phon Lào
3 Ngôn ngữ:
4 Tổ chức/ đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Buôn Đôn
5 Tổ chức/ đơn vị phối hợp:
6 Từ tháng/năm: 5/2019
7 Đến tháng/năm: 5/2020
8 Sản phẩm KH&CN dự kiến:
9 Phương pháp nghiên cứu:
10 Mã đề tài/ dự án:

Xem trước

Download tài liệu