Số lượt truy cập
Thống kê: 116.668
Trong tháng: 4.409
Trong tuần: 1.414
Trong ngày: 4
Online: 280

Thuyết minh đề tài PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI CỦA THĂNG LONG-HÀ NỘI

1 Tóm tắt nội dung:
Đề tài PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI CỦA THĂNG LONG-HÀ NỘI thuộc chương trình NGHIÊN CỨU PHÁT HUY ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ-VĂN HÓA 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI, PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ. Thời gian thực hiện 36 thán
2 Chủ nhiệm đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Vũ Hy Chương.
3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
4 Nơi bảo vệ: Hà Nội, 2004.
5 Nguồn cung cấp:
6 Thời gian bắt đầu:
7 Thời gian kết thúc:
8 Kết quả:
9 Phương pháp nghiên cứu: 33
10 Địa phương:
11 Mã số luận án:

Xem trước

Download tài liệu