Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 09/2020 - Kết quả thanh tra việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk