Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số đặc biệt 05/2020 - Vai trò của công tác sở hữu trí tuệ và một số kết quả đạt được của công tác quản lý về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk