Phim KH&CN tỉnh Đak Lak (218)


Số 08/2019 - Một số kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa làm từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lắk