Liên kết website

Tổng diện tích đất tự nhiên: 7.744 ha

- Đất nông nghiệp                                                                               4.1660 ha

+ Đất trồng cây hằng năm                                                                 4.1660ha

+ Đất trồng cây lâu năm                                                                    20ha

- Đất lâm nghiệp                                                                                  867,00ha

+ Rừng tự nhiên                                                                                    526,3ha

+ Rừng trồng                                                                                         259,7ha

- Đất chưa sử dụng                                                                             ha

+ Đất bằng chưa sử dụng                                                                   ha

+ Đất đồi núi chưa sử dụng                                                                                ha     

đất đồi chưa qua sử dụng

đất chưa qua sử dụng

 

Phía Đông giáp với:  xã Cư Prao

Phía Tây giáp với: Thị Trấn M'Dẳk
Phía Nam giáp với: Giáp xã Ea Pil
Phía Bắc giáp với: Xã Krông Á

°
Số lượt truy cập
Thống kê: 18.281
Online: 72