Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

HoVaTen

ĐI Du Lịch

DiaChi

CMT

 

SoDienThoai

3333

Email

 

NoiDung

Chưa có khả năng tự tái tạo đầu tư, đặc biệt cho hệ thống truyền dẫn phân phối. Trên thực tế, trong giá nước người tiêu dùng đã phải chịu trả tiền chống thất thoát, nhưng hiện nay lượng nước sạch thất thoát vẫn rất lớn, khoảng 50 phần trăm. Như vậy, rõ ràng Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội đã không làm tốt khâu quản lý. Hậu quả này để người tiêu dùng phải gánh thì khác nào “quýt làm, cam chịu”. Và nếu không tìm cách khắc phục thì thu sẽ không bao giờ đủ bù chi… Hơn nữa, khi xây dựng nhà máy nước, cần tính toán kỹ để tránh xảy ra tình trạng vừa đưa vào sử dụng đã phải tạm ngừng cung cấp như nhà máy nước Cáo Đỉnh, vừa hoạt động được 3 tháng đã phải tạm ngừng cung cấp để sửa chữa vì đã có quá nhiều sắt. Nên chăng, cần có một biện pháp quản lý thích hợp hơn, như giao cho các địa phương các doanh nghiệp tư nhân quản lý mạng lưới phân phối nước để họ có trách nhiệm với việc chống lãng phí, thất thoát nước cũng như trong việc bảo quản trang thiết bị cung cấp nước. Có như vậy, người dân mới không bị thiệt thòi, còn Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội không còn phải bù lỗ vì việc cung cấp nước sạch cho khách sạn trong hệ thống của https://www.hotels-in-vietnam.com

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Xã hội

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

3/11/2020 5:03 PM

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 3/11/2020 5:03 PM by System Account
Last modified at 3/11/2020 5:03 PM by System Account