Liên kết website

GIẤY MỜI

GIẤY MỜI

………….. (5)………………

 

…………………………… (2) ……………….. trân trọng kính mời:

Ông (bà) …………………………….. (6) ………………………………………….

Tới dự ……………………………….. (7) ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Thời gian:……………………………………………………………………………..

Địa điểm ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. ./.

 


Nơi nhận:
– …………;
– ……………;
– Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
Số lượt truy cập
Thống kê: 20.043
Online: 147